Our product

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) กระดาษคราฟท์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

  • กระดาษคราฟท์สำหรับทำผิวกล่อง (Kraft Liner Board)
    page2_pic1
  • กระดาษคราฟท์สำหรับทำลอนลูกฟูก (Corrugating Medium)
    page2_pic1
กระดาษคราฟท์สำหรับทำผิวกล่อง (Kraft Liner Board)
เกรด KA กระดาษทำผิวกล่องสีเหลืองทองคุณภาพพิเศษ มีคุณสมบัติทนต่อความชื้น และ มีความเหนียวสูงเหมาะสำหรับทำกล่องที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ เช่น กล่องบรรจุเครื่องใช้ไฟฟ้าน้ำหนักแกรมมาตรฐาน : 125, 150, 185, 230 กรัม/ตารางเมตร

เกรด KJ กระดาษทำผิวกล่องชนิดใหม่ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าโดยใช้มาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น กระดาษเกรด KJ จะมีความแข็งแรง สูง และมีระดับความชื้นที่เหมาะสม มีสีธรรมชาติ สามารถนำไปใช้ทดแทน กระดาษเกรด KA ได้น้ำหนักแกรมมาตรฐาน : 150, 185 และ 230 กรัม/ตารางเมตร

เกรด KP กระดาษทำผิวกล่องสีน้ำตาลอ่อนตามธรรมชาติของเยื่อกระดาษ คุณภาพรอง จากเกรด KA เหมาะสำหรับกล่องที่ต้องการความแข็งแรงปานกลาง เช่น กล่อง อาหารกระป๋อง กล่องน้ำอัดลมน้ำหนักแกรมมาตรฐาน : 125, 150, 185 กรัม/ตารางเมตร

เกรด KX กระดาษทำผิวกล่องสีคล้ายกระดาษ KJ แต่สีจะอ่อนกว่า คุณภาพเทียบเท่ากระดาษ CA เหมาะสำหรับกล่องที่ไม่เน้นเรื่องความแข็งแรง แต่ต้องการความสวยงามน้ำหนักแกรมมาตรฐาน : 125 และ 150 กรัม/ตารางเมตร

เกรด KAU กระดาษทำผิวกล่องสีคล้ายกระดาษ KA แต่สีจะเข้มกว่า คุณภาพเทียบเท่ากระดาษ KX เหมาะสำหรับกล่องที่ไม่เน้นเรื่องความแข็งแรง แต่ต้องการความสวยงามน้ำหนักแกรมมาตรฐาน : 125 กรัม/ตารางเมตร

เกรด CJ กระดาษทำผิวกล่องมีสีไม้ตามธรรมชาติ คุณสมบัติเทียบเท่ากระดาษ KJ มีคุณสมบัติทนต่อความชื้น มีความเหนียวสูง สามารถใช้ผลิตกล่องที่ต้องการความแข็งแรงสูงเป็นพิเศษได้น้ำหนักแกรมมาตรฐาน : 185 และ 230 กรัม/ตารางเมตร

กระดาษคราฟท์สำหรับทำลอนลูกฟูก (Corrugating Medium)
เกรด CA กระดาษสำหรับทำลอนลูกฟูก มีคุณสมบัติที่สามารถรับน้ำหนักการเรียงซ้อน ได้ดี สามารถดูดซึมกาวเพื่อให้ยึดติดกับกระดาษคราฟท์สำหรับทำผิวกล่อง ทำให้คงรูปอยู่ได้และทำให้กล่องบรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรง รวมทั้งสามารถ รับแรงกระแทกได้ดีน้ำหนักมาตรฐาน : 105, 115, 125, 150 และ 185 กรัม/ตารางเมตร