นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่น