เกี่ยวกับเรา

ชื่อบริษัท : บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายกระดาษคราฟท์สำหรับอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภัณฑ์
เลขทะเบียนบริษัทที่ : บมจ. 0107547000281
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 113 – 115 ถ. ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 02-910-2700 (อัตโนมัติ)
โทรสาร : 02-910-2709
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 61 หมู่ 8 ต.วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ : 037-482-966-69
โทรสาร : 037-482-970
ทุนที่เรียกชำระแล้ว : 650,000,000 บาท
เว็บไซต์ : www.unitedpaper.co.th
ผู้สอบบัญชี :
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สำนักงาน เลขที่ 316/32 สุขุมวิท 22 (ซอยสายน้ำทิพย์)
เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ 10110
นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10435
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764
นายวิโรจน์ สัจจธรรมกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128
นายทะเบียน : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 4, 6-7ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ 02-229-2800
นักลงทุนสัมพันธ์ : นายวัฒนธนพล วัฒน์ธนวงศธร โทรศัพท์ 02-910-2700 ต่อ 48
ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น : นางรุจิรา สกลวิจิตร
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสมหากไม่มีความจำเป็นอื่นใด