นโยบายบริษัท

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ผ่านการดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และหลักธรรมาภิบาลของบริษัท
บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติไว้เป็นนโยบายกำกับในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ ๆ ดังนี้

-นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า
-นโยบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
-นโยบายค่าตอบแทนผลประโยชน์พนักงาน
-นโยบายบริหารความเสี่ยง
-นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
-นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่น
-นโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน