ราคารับซื้อเศษกระดาษ

กระดาษลังอัดก้อน 5.00 บาท/ก.ก.

กระดาษจับจั๊วอัดก้อน 4.00 บาท/ก.ก.

ราคาดังกล่าวเป็นราคารับซื้อสำหรับมัดใหญ่ น้ำหนักอย่างต่ำ 500 ก.ก./มัด และเงื่อนไขด้านคุณภาพเป็นไปตามที่ตกลง