เกี่ยวกับเรา

ชื่อบริษัท :บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :ผลิตและจำหน่ายกระดาษคราฟท์สำหรับอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภัณฑ์
เลขทะเบียนบริษัทที่ :บมจ. 0107547000281
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :เลขที่ 113 – 115 ถ. ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ :02-910-2700 (อัตโนมัติ)
โทรสาร :02-910-2709
ที่ตั้งโรงงาน :เลขที่ 61 หมู่ 8 ต.วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ :037-482-966-74
โทรสาร :037-482-975
ทุนที่เรียกชำระแล้ว :650,000,000 บาท
เว็บไซต์ :www.unitedpaper.co.th
ผู้สอบบัญชี :
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สำนักงาน เลขที่ 316/32 สุขุมวิท 22 (ซอยสายน้ำทิพย์)
เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ 10110
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764
นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128
นายทะเบียน :บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 4, 6-7ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ 02-229-2800
นักลงทุนสัมพันธ์ :นายวัฒนธนพล วัฒน์ธนวงศธร โทรศัพท์ 02-910-2700 ต่อ 48
ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น :(ยังไม่ได้จัดประชุมเนื่องจากผลกระทบจาก COVID-19)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสมหากไม่มีความจำเป็นอื่นใด