For Investor

ชื่อบริษัท : บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายกระดาษคราฟท์สำหรับอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภัณฑ์
เลขทะเบียนบริษัทที่ : บมจ. 0107547000281
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 113 – 115 ถ. ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 02-910-2700(อัตโนมัติ)
โทรสาร : 02-910-2707,2709
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 61 หมู่ 8 ต.วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ : 037-482-968-74
โทรสาร : 037-482-975
ทุนที่เรียกชำระแล้ว : 650,000,000 บาท
เว็บไซต์ : www.unitedpaper.co.th
ผู้สอบบัญชี : นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
316/32 สุขุมวิท 22 (ซอยสายน้ำทิพย์) เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ 10110
นายทะเบียน : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ 02-229-2800

บริษัทดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายกระดาษคราฟท์ซึ่งใช้สำหรับอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโรงงานผลิตกระดาษคราฟท์ตั้งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยกระดาษคราฟท์ที่บริษัทผลิตและจำหน่ายมี 2 ประเภทหลักๆ คือ

  1. กระดาษคราฟท์สำหรับทำผิวกล่อง (Kraft Liner Board)
  2. กระดาษคราฟท์สำหรับทำลอนลูกฟูก (Corrugating Medium)
โครงสร้างรายได้ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1. รายได้จากการขาย

1.1 แบ่งตามประเภทกระดาษ

  • กระดาษคราฟท์สำหรับทำผิวกล่อง
  • กระดาษคราฟท์สำหรับทำลอนลูกฟูก
724.56
1,005.54
41.40
57.46
735.13
1,210.30
37.29
61.38
697.65
1,322.86
34.00
64.48
รวมรายได้จากการขายกระดาษ
1,730.10
98.86
1,945.43
98.67
2,020.51
98.48
1.2 แบ่งตามตลาดที่จัดจำหน่าย
  • ตลาดในประเทศ
  • ตลาดต่างประเทศ
1,665.31
64.79
95.16
3.70
1,870.17
75.26
94.85
3.82
1,942.44
78.07
94.68
3.80
รวมรายได้จากการขายกระดาษ
98.64
1,730.10
98.86
1,945.43
2,020.51
98.48
2. รายได้อื่น ๆ
  • รายได้ค่าขายไฟฟ้า
  • รายได้อื่น ๆ
  • รวมรายได้อื่น ๆ
16.37
3.62
19.99
0.94
0.20
1.14
19.17
7.07
26.24
0.97
0.36
1.33
18.71
12.41
31.12
0.91
0.61
1.52
รายได้รวม (1.1 หรือ 1.2 + 2)
1,750.09
100.00
1,971.67
100.00
2,051.63
100.00

ตารางแสดงกำลังการผลิตและการบริโภคในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์

Unit : Thousand Tons
GRADE
2008
2009
2010
2011
2012
Estimated
2013
2014
KRAFT PAPER
CONSUMPTION
1,962
1,857
1,912
1,970
2,029
2,090
2,152
CAPACITY
3,063
3,063
3,063
3,063
3,063
3,063
3,063
SURPLUS (SHORTAGE)
1,101
1,206
1,151
1,093
1,034
973
911
TOTAL PAPER AND
PAPERBOARD
CONSUMPTION
3,523
3,379
3,487
3,599
3,715
3,836
3,961
CAPACITY
5,079
5,139
5,139
5,211
5,211
5,211
5,211
SURPLUS (SHORTAGE)
1,556
1,760
1,652
1,612
1,496
1,375
1,250
POPULATION
(MILLION)
63.4
63.5
63.5
63.5
63.5
63.5
63.5
PER CAPITA
CONSUMPTION
(kg./Head)
56
53
55
57
58
60
62

1. โครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
บริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตไฟฟ้า สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษ ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 7.5 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำ 70 ตันต่อชั่วโมง โดยไอน้ำดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าก่อน หลังจากนั้นจะมีไอน้ำส่วนที่เหลือจากการผลิตไฟฟ้า สามารถนำมาใช้ในกระบวนการผลิตได้ประมาณ 35 ตันต่อชั่วโมง โรงไฟฟ้าดังกล่าว จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 7.5 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง ซึ่งหักจากส่วนที่โรงปั่นไฟฟ้าใช้เองแล้วจะเหลือสำหรับโรงงานผลิตกระดาษ 6.7 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง และจะได้ไอน้ำมาใช้เพื่อผลิตกระดาษ อีกจำนวน 35 ตันต่อชั่วโมง โดยไอน้ำที่ได้จะมีคุณภาพมากกว่าที่บริษัทเคยใช้อยู่เดิม เนื่องจากมีความสะอาดกว่าและมีความร้อนสูงกว่า ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถประหยัดค่าพลังงานได้ประมาณปีละ 45 – 70 ล้านบาท (หลังหักค่าเสื่อมและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าวแล้ว) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงที่ ใช้ในการผลิตและค่าวัตถุดิบและค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงด้วย นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าดังกล่าวยังช่วยให้ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของโรงงานมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การผลิตของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. โครงการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
จาก 7.5 เมกะวัตต์ เป็น 9.5 เมกะวัตต์
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงาน รวมทั้งช่วยให้ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของโรงงานมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
เงินลงทุน : ประมาณ 50 ล้านบาท
ระยะเวลาคืนทุน : ประมาณ 3.5 ปี
ระยะเวลาดำเนินการ : คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมกราคม 2549
แหล่งที่มาของเงินทุน : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

อนึ่ง โครงการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมนี้จะไม่กระทบกับโครงการ ผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 7.5 เมกะวัตต์เดิมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดใช้ได้ตามกำหนดการเดิม คือ ภายในไตรมาสแรกของปี 2548

3. โครงการปรับปรุงกำลังการผลิต
ปัจจุบัน บริษัท ฯ ได้ทำการศึกษาโครงการเพื่อดำเนินการปรับปรุง ประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษ ของบริษัทด้วยการเพิ่มความเร็วของเครื่องจักร จากเดิมที่เดินเครื่องด้วยความเร็ว 300 ตัน/วัน เป็น 400 ตัน/วัน ซึ่งจะทำให้กำลังการผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 100,000 ตัน/ปี เป็นประมาณ 130,000 ตัน/ปี โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนในโครงการนี้ประมาณ 80 ล้านบาททั้งนี้ เมื่อการปรับปรุงกำลังการผลิตดังกล่าวแล้วเสร็จ จะทำให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยละ 30 ของยอดกำลังการผลิตเดิม ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ที่สูงขึ้นตามมาด้วยเช่นกัน เนื่องจากในปัจจุบันปริมาณความต้องการสินค้า ของบริษัทมีมากกว่าความสามารถในการผลิตของบริษัท

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ประกอบด้วย

ชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
ร้อยละของหุ้น
1) นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์
80,060,330
12.32
2) บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
72,142,230
11.10
3) นางอัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์
60,679,000
9.34
4) นายชิน ชินเศรษฐวงศ์
58,874,670
9.06
5) นายมงคล มังกรกนก
39,450,000
6.07
5) บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดิตี้ส์ จำกัด
39,153,000
6.02
7) บริษัท มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแท็น จำกัด
36,500,000
5.62
8) นางสุชาดา มังกรกนก
20,000,000
3.08
9) นางสาวเยาวนุช ทิพย์จรรยาวัตร์
17,345,000
2.67
10) นางสาวเยาวนุช บุญนำทรัพย์
16,743,000
2.58
รวม
440,947,230
67.84
อื่นๆ
209,052,770
32.16
รวมทั้งสิ้น
650,000,000
100.00

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

1. ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
2. นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการบริหาร
3. นางรัตนา สุทธิพงษ์ชัย กรรมการและกรรมการบริหาร
4. นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและกรรมการบริหาร
5. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายพยนต์ ถาวรวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายมนัส หวังธรรมนูญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายกำจร ชื่นชูจิตต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายบุญนำ บุญนำทรัพย์ กรรมการ