News & Event

UTP ได้รับรางวัล “SET Awards 2014″

ได้รับรางวัล “ความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำเป็นอย่างดี”

บริษัท ยูไนเต็ดเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “ความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำเป็นอย่างดี” จากงานเสวนาวิชาการเรื่อง “การอนุรักษ์แม่น้ำเพื่อวิถีชีวิตแบบยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ … ได้รับรางวัล “ความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำเป็นอย่างดี”