วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“มุ่งพัฒนาคุณภาพในผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า”

 

พันธกิจ

  • มุ่งเป็นองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ สำหรับผลิตกล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์
  • มุ่งเป็นองค์กรที่มีผลกำไรที่โดดเด่น และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค คู่ค้า และนักลงทุน
  • มุ่งเป็นองค์กรที่มีความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า และเติบโตควบคู่กันไปในระยะยาว
  • มุ่งเป็นองค์กรที่เน้นย้ำ คุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสีย
  • มุ่งเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับบุคลากร เน้นพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และคุณภาพชีวิตพนักงาน