ราคารับซื้อเศษกระดาษ

กระดาษลังอัดก้อน 6.30 บาท/ก.ก.

ราคาดังกล่าวเป็นราคารับซื้อสำหรับมัดใหญ่ น้ำหนักอย่างต่ำ 500 ก.ก./มัด และเงื่อนไขด้านคุณภาพเป็นไปตามที่ตกลง