Vision and Mission

1.กลยุทธ์และนโยบายทางการตลาดที่สำคัญ

นโยบายผลิตภัณฑ์
บริษัทเน้นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์กระดาษคราฟท์ของบริษัทให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาให้ประเภทของผลิตภัณฑ์กระดาษคราฟท์มีความหลากหลายเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีนโยบายการจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย
บริษัทจำหน่ายสินค้าผ่านทางพนักงานขายของบริษัท ซึ่งจะเป็นผู้ติดต่อกับลูกค้าของบริษัทโดยตรง โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานขายของบริษัทให้มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า ตลอดจนเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อให้สามารถให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

vv