News & Event / UTP ได้รับรางวัล “SET Awards 2014″

UTP ได้รับรางวัล “SET Awards 2014″

IMG_2030
UTP ได้รับรางวัล “SET Awards 2014″
บริษัท ยูไนเต็ดเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับรางวัลดีเด่น ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลประกอบการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๗ จากงาน “SET Awards 2014″ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิการยน